Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2020 r。

布鲁克公司i kavdy z podmiotów zalevnych spółki (zwanych dalej“my”,“nam”,“nasz”lub“Bruker”)chroni twje prawo do prywatnotzci。Niniejsza Informacja o ochronie prywatnotzci wyjakjnia kim jestekjmy, w jaki sposób gromadzimy, udostskipniamy i wykorzystujmy twje dane osobowe i jak moesesz egzekwowaic swoje prawa do tych danych。

jeeteli masz pytania lub wagitpliwowicci dotyczzhece wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami。丹麦语,kontaktowe podajemy u dou Informacji o ochronie prywatnowicci。Dodatkowe informacje na temat firmy Bruker podane są w sekcji "O nas" naszej witryny internetowej。

Zapoznaj się乌瓦茨尼兹treścią niniejszej Informacji i upewnij się, zapoznaeyjn się ze wszystkimi informacjami, które mogą Ciebie dotyczyic。

Zakres Informacji o ochronie prywatnowicci

《信息纪元》:
i. Wszystkich użytkowników lub odwiedzajagicych witryny, platformy, aplikacje Bruker oraz inne kontrolowane przez nas ususugi lub produckty online(“ususugi online”)。

2Osób, które udostępniają firmie Bruker swoje biznesowe dane kontaktowe lub inne dane osobowe w ramach potencjalnej lub trwajjccej współpracy biznesowej, w trakcie webinariów, szkolezynlub wydarzeky, w tym podczas imprez targowych lub konferencji oraz do innych celów biznesowych, np。W ramach obsugi klienta I W ramach ievadczenia usug producktowych lub laboratoryjnych;做osób tych należą np。Obecni lub potential cjalni klienci ich przedstawiciele;oraz

3Dowolnych osób, które wchodzą w interakcje z firmą Bruker oraz osób, z którymi współpracujemy w ramach dziaalnotzci gospodarczej, w tym mizhedzy innymi pracowników organów regulacyjnych oraz dostawców, a takeze goichci naszych zakładów i placówek。

Niniejsza Informacja nie dotyczy osób starajagicych się o pracę, pracowników, wykonawców lub innych osób pracujagicych na terenie firmy Bruker。jeeteli jestezhewpracownikiem firmy Bruker, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatnowici pracowników opublikowaną w intranecie Bruker。Osoby starajbce się o pracę u nas mogą zapoznaic się z informacją o ochronie prywatnowicci na portalu rekrutacyjnym布鲁克。

W niektórych przypadkach gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych mozye bych objmqte treścią odrrabbnej informacji o ochronie prywatnotich。

Kto odpowiada za gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych?

Za gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych odpowiada spółka z grupy Bruker (tzw。“管理员danych”),która ustala takoe, jakie Dane gromadziic, jak je wykorzystywaic I przez jak okres oraz komu je udostzhepniak。Decyzje w tym zakresie zależą od rodzaju Twoich stosunków z nami。Na przykł广告:

 • jeeeli odwiedzasz witrynę Bruker.com lub jestezazinwestorem, wówczas administratorem danych jest Bruker Corporation,美国马萨诸塞州比尔里卡曼宁路40号,01821,a współadministratorem są powizhezane z nami spółki, których serwisy odwiedzasz oraz którym przekazywane są Twoje pytania na podstawie trewicci takich pytazynoraz podanej przebywasz Ciebie w formularzu zapytania lokalizacji, w której przebywasz。
 • jezeeli jestezhezarejestrowanym uytkownikiem witryny Bruker, wówczas administratorem danych jest spółka z grupy Bruker, która zarzzhedza Twoją rejestracją。
 • jeeteli jestezhezjednym z naszych klientów bzheddostawców lub pracujesz dla nich, administratorem danych jest spółka z gruppy Bruker, z którą współpracujesz。信息,znajdziesz na otrzymanej fakturze, zleceniu zakupu lub w ummowie zawartej z firmą布鲁克。

W przypadku wszystkich innych osób wchodzzhecych W interakcje z firmą布鲁克行政管理danych奥索博维奇笑话podmiot prawa, który prowadzi twoją relację z firmą布鲁克。信息,którą泰lub twoja spółka zawarova z firma Bruker, albo moetesz je uzyskaic od Twojego punktu kontaktowego po stronie firmy Bruker。

怀卡兹podmiotów对虾布鲁克瓦兹兹丹尼米kontaktowymi兹纳杰siętutaj

Jakie dane osobowe gromadzi firma Bruker i dlaczego?

Dane osobowe, które gromadzimy, należą do nastyppujagicych ogólnych kategorii:

a. Dane, które przekazujesz dobrowolnie

 • mozemy gromadzik dane osobowe uzyskuji3c je bezpovorennio od Ciebie w trakcie naszych interakcji i wykorzystywaic je do celów podanych ponizhej lub do celów, które Ci zakomunikujemy w momencie gromadzenia tych danych。
 • jeejeli zarejestrujesz konto na platformie Bruker lub jeejeli podasz dane kontaktowe lub informacje zwrotne w naszej witrynie internetowej, motemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam okrezhlonych informacji, takich jak dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numerer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie, a takeze rodzaj interakcji Twojej firmy z firmą Bruker, a takake dane geograficzne (tj。adres biznesowy/kraj) oraz to, jak moovna okreskiich rodzaj Twojego zainteresowania firmą布鲁克。
 • jeeeli bierzesz udzialaw seminariach, warsztatach, imprezach targowych lub konferencjach jako uczestnik lub prelegent, mozemy zwrócić się do Ciebie o podanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numerer telefonu, itp.), Twojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker,一个takze danych geograficznych (tj。Adres biznesowy/kraj) oraz, w stosownych przypadkach, krajowego numeru rejejestracyjnego jezeeli jesteovic pracownikiem suzuvtby zdrowia w okrekolonym kraju。
 • jeeeli wypezniasz ankietę na temat swojej opinii o korzystaniu z produktu lub usutug lub na temat tego, w jak sposób mozesz pomóc nam ulepszyk nasze produkty i usutugi, momemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam swojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a takeze danych geograficznych (tj。这条biznesowy / kraj)。
 • jeeteli odwiedzasz nasz zakdad lub placówkę, mozemy gromadziic dane w postaci Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, itp。, dane na temat Twojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, takedane地理学家(tj。adres biznesowy/kraj) w celu zarejestrowania Cię jako goitzcia w naszym systemie, w celu sprawdzenia figurowania nazwisk osób odwiedzajzycych na liizcie osób objichchsankchjami, a takake w celu przekazania Ci stosownego upowatnienia do wstzynpu。Na potrzeby kontroli dosttsepu lub ochrony zakadu movtemy takeze zgodnie z obowizujibcymi przepisami gromadzik obrazy z telewizji przemysowwej。W przypadku epidemic lub pandemic, z zastrzeeniem trewici obowiwizujibcych lokalnie przepisów, mozbierac informacje na temat二杰温度ciaova (np。扎pomocą skanera温度)oraz na temat tego, czy podróżowałeś做krajów lub rejonów wysokiego ryzyka。
 • jejeeli jesteenko konsultantem firmy Bruker, pracujesz dla firmy, z którą firma Bruker zawarska umowę, lub w inny sposób wiadczysz na naszą rzecz ususugi, wówczas mozemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam okrekowlonych informacji, takich jak dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker,一个takake dane geograficzne (tj。这条biznesowy / kraj)。
 • jeejeli wypezniasz kwestionariusz na targach lub imprezie marketingowej zorganizowanej przez firmę Bruker lub na której firma Bruker jest reprezentowana, mozemy gromadzi dane takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaj współpracy Twojej firmy z firmą Bruker,一个takedane地理(tj。adres biznesowy/kraj) oraz rodzaj zainteresowania firmą布鲁克。

b. Dane, które gromadzimy w sposób automatyczny

 • W niektórych przypadkach movtemy automatycznie gromadzik Twoje dane osobowe oraz dane urzzhedzenia, za porednictwm którego kontaktujesz się z nami。
 • jeejeli korzystasz nazzych usug online lub poruszasz się po nich, odwiedzasz jedną z naszych witryn, zapisujesz się na otrzymywanie informacji na nasz temat w mediach spozecznokociowych, ogldasz webinarium, wówczas gromadzimy automatycznie okretlone dane z Twojego urzzhedzenia。Do takich danych osobowych należą: Twój adres IP, rodzaj urzhezdzenia, niepowtarzalny number identity fikacyjny urzzhedzenia, typ przeglhezdarki, adres URL witryny, z której Do nas trafieeych, ogólna lokalizacja geograficzna (np。pazynstwo lub miasto),数据我godzina dostzynpu do naszych usugg, ilozhic czasu jaką spzydzasz korzystajjhcz usugugi witryn, przeszyane dane, odwiedzane strony oraz inne信息技术。mozemy takze gromadzik informacje na temat interakcji Twojego urzizdzenia / sprzzytuz naszą witryną lub platformą (w tym uzyyte linki), na temat czynnowicci wykonanych przez użytkowników w aplikacji (np。史学家logowania)。wizykszoskic tych danych jest generowana i gromadzona automatycznie w ramach normalnego dziazania naszych usug online i są一个przetwarzane zgodnie z obowiwizujibcymi przepisami。
 • jeeteli zostazeezelk zaprozony i bier热什udziaavw宽孔会议伦基z udziaeem坚实的布鲁克,自动的gromadzimy okretlone信息的na Twój temat (np。Imię我nazwisko, adres e-mail, zdjielcie profilowe, o ile je posiadasz), metadane dotyczzhece spotkania (np。数据,godzina i czas trwania komunikacji, nazwa spotkania, adres IP uczestnika), dane na temat urzzhedzenia (np。adres IP, MAC, wersja Clint), dane tekstowe i dane wideo (np。historie chatów, nagrania wideo,音频i nagrania prezentacji w zakresie dozwolonym obowizujcym prawem, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą) oraz dane po波兰茨琴尼亚(np。号码telefonów, nazwy pazynstw, godzina rozpoczzyciia i zakozynczenia, adresy IP)。
 • jezeeli otrzymujesz od firmy Bruker wiadomowitz e-mail, mozemy gromadzik informacje na temat tego, czy wiadomowitz zostaska otwarta i czy za pozerrednictwm tej wiadomowitz zapoznawaeovich się z przeszanymi trekociami。

Niektóre z tych danych mogą byich gromadzone za pomedvenictwem plików cookie lub podobnej technologii, co wyja涅米bardziej szczegółowo na stronie z Informacją na temat plików cookie。

c. Informacje gromadzone za poretrednictwem podmiotów trzecich

mozemy gromadzik dane na Twój temat uzyskane od podmiotów trzecich, zazwyczaj po to, by uzupezynich informacje potrzebne do tego, by rozpoczzivic lub kontynuowaic stosunki z Tobą。

 • mozemy gromadzik dane osobowe wtedy, gdy przejmujemy spółki i realizujemy integrację w nasthwpstwie takiego po波兰茨琴尼亚,gdy prowadzimy ocenę przedmiotowej spółki i jej dziawalalnotzci, przy czym odbywa się to zgodnie z obowiwuzujibibcymi przepisami。
 • mozemy gromadzik dodatkowe dane osobowe na Twój temat, gdy prowadzimy weryfikację do celów zapewnienia zgodnowicci z przekazujesz dobrowolnie) powyzej, aby uzupezynich dane osobowe podane przez Ciebie wczekjniej。
 • mozemy wykorzystywaic dostzynpne publiczznie zasoby danych osobowych przekazane przez Ciebie lub Twoją firmę (są到np。rejestr przedsiębiorców, witryny firmowe, sieci zawodowe, uczelnie, witryny z publikacjami, media spozeecznokociowe lub inne platformy cyfrowe) lub przez zewnzhetrznych dostawców, którzy działają w Twoim imieniu, przy czym odbywa się to zgodnie z obowiwizujcymiprzepisami。

Co do zasady bluddziemy wykorzystywac zgromadzone dane osobowe na Twój temat wywzyzycznie do celów podanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatnowici lub do celów, o których zostazee窑内poinformowany w momencie gromadzenia tych danych。mozemy jednak wykorzystywac Twoje dane osobowe takeze do innych celów, które nie pokrywają się z celami, o których Cię poinformowalikjmy (np。Cele badazynnaukowych, historycznych lub statystycznych), o ile jest to dozwolone w zakresie, na jaki zezwalają obowizzzujacce przeepisy ochrony danych。

Ogólną zasadą笑话,zebie zgody na podanie danych osobowych firmie Bruker oraz samo ich podanie jest cakovicie dobrowolne。W przypadku, gdy odmówisz zgody na podanie danych osobowych co do zasady nie banydzie to miaeo negatywnych konsekwencji dla Ciebie。Istnieją jednak okolicznotzci, w których nie bjecdziemy mogli realizowich czynnotzci nie posiadajih3c okretlenych danych osobowych, na przykwad ze wzglyludu na to, ze te dane są wymagane do obssugi Twoich zamówień lub zgoszeky, do zarzzhezania stosunkami umownymi pomijdzy firmą Bruker a Tobą lub firmą, dla której pracujesz, lub do umozliwienia Ci dostzhepu do okretlenych tretzci雷竞技官方网站联机lub newsletter。wtych przypadkach bez odpowiednich danych osobowych nie banydzie niestety molliwe zapewnienie Ci tego, o co do nas się zwracasz。

Dlaczego przetwarzamy twje dane osobowe

niezalevnie od tego, czy jestezhezklientem, uztkownikiem naszych usugonline (w tym witryn internetowych), naszym dostawcą produktów i usugg, uczestnikiem, czy prelegentem na konferencji, imprezie lub targach zorganizowanych przez firmę Bruker lub w których bierze ona udziaova, czy współpracujesz nami w ramach badasennaukowych lub projektu, bzydziemy przetwarzek Twoje dane osobowe po to, by (odpowiednio):

我。Utworzyćkonto w ramach naszych我们ług在线国防后勤局Ciebie Twojej firmy滑podmiotu、国防后勤局ktorego pracujesz oraz utrzymywać我aktualizowaćtakie konto;

2乌莫利维奇Ci dostutp lub interakcję z naszymi zasobami online, w tym webinariami;

3茨韦里菲科瓦奇Twoją tozzsamoovic, jeeteli jest to wymagane prawem;

Iv. negocjowaic I zawrzeic umowę (np;umowę sprzedayy, usługową lub w sprrawie współpracy badawczej) z firmą lub podmiotem, dla którego pracujesz, a takake by zrealizowaic Twoje zamówienie na produckty i ususguki i zrealizowaic zobowiwuzania wynikajzhece z naszych stosunków z firmą, dla której pracujesz, lub by spezynich wymagane prawem obowiwizheki;

v.扎克图阿利佐瓦克zamówienia i transakcje;

vi. skontaktowak się z Tobą w sprrawie produktów lub usug, którymi moesesz byk zainteresowany, lub zapewnik Ci aktualizacje wsparcie produktów lub usug;

7多斯塔奇奇spółce lub podmiotowi, dla którego pracujesz nasz produckt lub usługę;

8zrealizowak大虾zobowiwizania, które nas dotyczą;

9兹韦里菲科瓦克转akcje财政我波德瓦茨克weryfikację兹戈诺维奇兹普里泽帕萨米。

W zgodzie z obowiwuzujibcymi lokalnymi przepisami i W wymaganych przypadkach na podstawie Twojej zgody mozemy takake:

i. kontaktowaic się z Tobą w celu przeesania e-maili marketingowych lub雷竞技官方网站 newsletterów, materiałów marketingowych w wiadomowici e-mail lub kontaktowaic się telefonicznie by ustaliic, czy jestezhezainteresowany naszymi producktami i usutugami。W塔克奇przypadkach masz莫利沃维奇W dowolnej chwil zrezygnowaic z opcji kontaktu ze strony firmy Bruker;

2格罗马济克丹麦奥索鲍纳Twój temat (np。stanowisko, specjalizacja i publikacje) z ogólnodostępnych źródeł, takich jak firma, uniwersytet, witryny z publikacjami, a takbzeczyic je z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi wczekjniej w celu uzupeonienia profilu klienta w ramach naszych dziayakenspzedaowych i marketingowych。

Osoby trzecie

mozemy ujawniak二代丹麦osobowe nastenspujagicym kategoriom odbiorców:

 • partnerzy hostingowi naszej witryny lub aplikacji oraz inne osoby trzecie, które pomagają nam obsluugiwak nasze platformy, prowadzik dziaalnoovic lub obsluugiwak Ciebie, o ile strony te zgodzą się przetwarzak dane osobowe zgodnie z obowizujibcymi przeepisami ochrony danych;
 • spółki naszej grupy kapitaolowej, zewnzytrzni dostawcy i partnerzy, wtym dystrybutorzy i inni pozerrednicy w sprzedaey, którzy świadczą na naszą rzecz uszugi przetwarzania danych lub którzy w innym trybie przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatnotzci lub podmioty, o których Cię poinformowaliimyw trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych。
 • Informacje na temat placówek sprzedaowych i serwisowych firmy Bruker podane są tutaj: //www.videcame.com/about-us/offices.html。Na zynenie udostyppniamy listę obecnych spółek naszej grupy kapitaolowej。usutgodawcy i partnerzy zewnzytrzni, w tym dostawcy systemu zarzenzzania relacjami z klientami (CRM) lub systemu zautomatyzowanego marketingu, a lista takich zewnzytrznnych usługodawców i partnerów otrzymujibcych Twoje dane osobowe udostczpniana jest na zynenie;
 • posiadajizhece wyakciwotzich organy涅瓦尼亚,organy regulacyjne, ageny rzenzdowe, sagidy lub inne osoby trzecie, jepeli uwawazamy, bjjawnienie jest konieczne (i) ze wzglyldu na obowizhezujzhece przepisy, (ii) w celu wyegzekwowania, ustalenia lub obrony naszych praw na mocy obowizhezujagicych przepisów, lub (iii) w celu ochrony wwotnych interesów Twoich lub innej osoby;
 • faktyczny lub potencjalny nabywca (oraz jego przedstawiciele i doradcy) w zwiitzzku z uzgodnionym lub wananym zakupem, pozizheczeniem lub przejjakiejkolwiek czjellici naszej dziawalalnotzci, pod warunkiem, zepoinformujemy nabywcę, ze moze wykorzystywac Twoje dane osobowe wywitzcznie do celów podanych w niniejszej Informacji;
 • Dowolna osoba, jeeleli wyrazisz swoją zgodę na ujawnienie jejtych danych。

Pliki饼干i podobne技术

uuywamy plików cookie i podobnych technologii(波兰版“pliki cookie”)do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym do poznania i zapisania Twoich preferencji na potrzeby przyszych odwiedzin oraz reklam wynikajzhecych z Twoich zainteresowaska。Dodatkowe informacje na temat rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie, powodów ich wykorzystywania oraz tego, w jaki sposób mozeesz je kontrolowic, podane są w Informacji na temat plików cookie。

W jaki sposób firma Bruker zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie trodki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych na Twój temat, które gromadzimy i przetwarzamy。Stosowane przez nas rodki mają zapewnik poziom bezpieczezynstwa odpowiadajwicy ryzyku przetwarzania Twoich danych osobowych。做szczegółowych rodzajów środków, które w tym celu stosujemy, nalevy regularne skanowanie pod ktem zolovliwego oprogramowania。Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach, a dostzhep do nich ma tylko ograniczona liczba osób posiadajagica specjalne uprawnienia dostylpu do takich systemów, przy czym wymaga się od nich zachowania poufnoovich tych danych。Zgodnie z obowizujagicym prawem wymagamy tego samego poziomu starannoovich od kavdego pomiotu trzeciego uczestniczizcego w przetwarzaniu Twoich danych osobowych。

Przekazywanie danych za granicę

波尼瓦耶耶firma Bruker dziaaya w ramach globalnej sieci partnerów, twje dane osobowe mogą zostak przekazane do pazynstw innych ni耶耶帕耶斯托wo twjego zamieszkania (w tym do USA i UE) i tam byk przetwarzane。Przekazywanie danych osobowych poza pazynstwo ich pochodzenia dokonywane jest zgodnie z odpopowiednimi przypadkach na podstawie Twojej zgody, lub z zastrzeeniem wdrozeniia odpowiednich zabezpieczejn, wtym mizhedzy innymi owiadczenia wjakiciwych wadadz zakresie ochrony danych wskazujhezcego, zeziom ochrony danych w pazynstwie docelowym jest odpowiedni, zawarcie standardowych klauzul umownych UE lub podobnych umów, o ile jest to zgodne z przepisami。

jeejeli chcesz uzyskak dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób firma Bruker zapewnia zgodnoovic z przepisami w ramach przekazywania Twoich danych osobowych za granicę, skontaktuj się z nami uzewaji3c danych podenanych u dozu。

Przechowywanie danych

przechowujermy dane osobowe zgromadzone na Twój temat, jeejeli wystympuje po naszej stronie uzasadniona potrzeba biznesowa w tym wzglyldzie (na przykdad wiwiadcenie na Twoją rzecz zamówionej ususgui lub speonienie obowiwizujjccych wymagagellen prawnych, podatkowych lub rachunkowych)。

jezeeli po naszej stronie ustanie potrzeba biznesowa przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jezeeli nie jest to mozliwe (na przykwad dlatego, zetwje dane osobowe są przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas bzydziemy w bezpieczny sposób je przechowywaic odizolowujicje od dalszego przetwarzania do czasu, gdy mozliwe bzhedzie ich usunichiccie。

二杰普拉瓦赭石丹尼奇

纳莱季亚·帕米耶塔克,乌维乌·普西帕德卡奇·尼·鲍伊米·莫克利兹Tobą współpracować贝兹·普西瓦扎尼亚niektórych图维奇·丹尼奇·奥索博维奇(np。danych kontaktowych)。

moezesz korzystak z naszych usug online bez koniecznowici wyrazania zgody na pliki cookies (chyba, ze jest to bezwzglyldnie konieczne), natomiast w wyniku tego niektóre funkcje mogą byich mniej do Ciebie dopasowane。

Masz prawo w dowolnym momencie zrezygnowaic otrzymywania wiadomowicci marketingowych。W takim przypadku uzyyj funkcji rezygnacji (wypisania się) z ich otrzymywania。

moetesz zzootsek w firmie Bruker wniosek w tym zakresie dotyczhyscy Twoich danych osobowych, wypeoniajh3c十个公式。Dodatkowe informacje na temat praw osób znajdujagicych się w UE/EOG lub mieszkańców Kalifornii podane są ponizej。

podejmimy uzasadnione starania, by niezwwoocznie i zgodnie z obowiwuzujagicymi przepisami odnieovic się do takiego wniosku。jezeeli kontaktujesz się z nami w tej sprawie, aby obsuzyzki taki wniosek motemy zaavitzdaic od Ciebie podania nam danych weryfikujcych Twoją tozsamowicch。耶泽利·涅耶斯泰耶维奇·斯坦尼·波达奇·塔奇·丹尼奇,奥布乌加·塔格·瓦尼奥斯库·纳泽伊·斯特罗尼·莫泽拜克·涅莫泽里瓦。

jeeeli otrzymamy Twoje dane osobowe od naszych klientów i przetwarzamy je wich imieniu w ramach realizacji naszych zobowizhazudmownych, mobemy to robiic w charakterze przetwarzajjccego。聂妈妈kontroli nad praktykami i procesami ochrony prywatnoovich i bezpieczezynstwa naszych klientów。jeeeli Twoje dane osobowe zostazyy nam przekazane przez klienta firmy Bruker i chcesz wykonak którekolwiek z powytzzych uprawniesk, prosimy o kontakt bezpoowrennio z kleentem lub podanie nam nazwy/nazwiska klienta po to, bytmy mogli przekazak mu Twój wniosek。

owiwiadczenie o ochronie prywatnowicci - UE/EOG i Szwajcaria

jezeeli znajdujesz się w UE/EOG lub Szwajcarii, wówczas obowiązują dodatkowe, ponizzze postanowienia Informacji o ochronie prywatnowicci。

Podstawa对虾przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowizujjccymi przepisami w wizykszoikci przypadków korzystamy z nastenspujjccych podstaw对虾przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Realizacja ummowy Przetwarzanie jest dla nas konieczne,由realizowaic warunki ummowy z Tobą lub podjizic na Twój wniosek dziazania przed zawarciem takiej ummowy
 • zobowiwizanie对虾Przetwarzanie jest konieczne do tego, byzmy mogli wypezynich obowiwuzujzhece zobowiwuzanie na mocy prawa。
 • Uzasadniony interes Przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionego interesu dotyczzhecego Twojej prywatnowicci oraz do realizacji innych praw podstawowych oraz interesów。
 • Zgoda Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą。

Szczegółowe podstawy对虾odpowiadajwce kawdemu celowi przetwarzania Twoich danych osobowych podane są ponizej:

肿物 Stosowna podstawa对虾

斯普拉泽达耶扎produktów我使用耶扎克

Utworzenie w naszych usugach online konta dla Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz。

umowliwienie Ci korzystania z平台在线w celu uzyskania dostylpu do oferowanych przeznas kawdozasowo zasobów。

Zawarcie i realizacja ummowy z Tobą lub z podmiotem, dla którego pracujesz。

przesyzyanie informacji (e-mailem lub w inny sposób) na temat zmian w naszych producktach i ususugach,一个takze przesyzyanie zawiadomiezyni innych informacji wymaganych prawem。

Realizacja zamówień Twoich lub Twojego podmiotu na produckty i ususugi。

Realizacja naszych zobowiazzaya umownych wobec Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz na podstawie dowolnej obowizujcej umowy。

Prowadzenie i aktualizowanie twojego konta, zamówień i transakcji。

肉馅卷饼(德语)/ pomiotu, dla którego pracujesz。

Realizacja umowy na podstawie stosownej umowy。

Uzasadniony interests wiadczenia usugg。

Zgoda。

Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie Twojej tozsamoenko, jeeleli jest to wymagane prawem。

Zobowiązanie prawne。

Uzasadniony利益。

Realizacja umowy

Realizacja Twoich zamówień

Dostarczenie zamówionych usug, informacji i wsparcia producktowego。

Odpowiednie odpowiadanie na Twoje zapytania。

Wnioskowanie o informacje zwrone

jeeteli twój wniosek lub zapytanie dotyczy zamówionej ususguyi, ususguyi, którą się zainteresowaeze维奇lub w inny sposób纳比耶耶维奇,realizacja ummowy na podstawie naszych Warunków lub innej stosownej ummowy。

耶泽利妈妈对虾obowiwizek odpowiedziek na Twój wniosek lub zapytanie - zobowiwizanie对虾

我们用zzystkich innych przypadkach uzasadniony interes zgodnie z naszym zobowienzaniem do zapewnienia odpowiedniej obssburg klienta。

Zgoda。

zgodnotzic z przepisami

意大利饺子。

Weryfikacja transakcji finansowych oraz podjagicie badania zgodnowicci z przepisami, w tym w odniesieniu do stron objectych sankchjami。

什锦虾什锦虾什锦虾什锦虾。

Uzasadniony interes ochrony klientów oraz firmy Bruker。

komunikacja营销

Dostosowanie sposobu, w jaki korzystasz usug online。

Kontakt z Tobą w celu ustalenia, czy chcesz podjazich współpracę gospodarczą z nami lub czy chcesz otrzymywaic materiawy marketingowe。

Gromadzenie Twoich danych osobowych;stanowisko, specjalizacja i publikacje) z ogólnodostępnych źródeł, takich jak firma, uniwersytet, witryny z publikacjami, a takzizheczenie ich Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi wczekjniej w celu uzupeonienia profilu klienta w ramach realizacji naszych dziayakenspzedaowych i marketingowych。

zaprozenie Cię do udziazu w ankietach i kwestionariuszach w celu ustalenia, czy Ty lub podmiot, dla którego pracujesz, jest zadowolony z oferowanych przez nas produktów i ususug oraz w celu ulepszenia naszych produktów i ususug。

Uzasadniony利益。

Zgoda w przypadku, gdy jest to wymagane prawem

Ustanowienie i utrzymanie kontaktu z Tobą

zaprozenie Cię do udziazu w wideokonferencjach z wykorzystaniem narzzydzi online, takich jak Webex lub微软团队

Zgoda。

Uzasadniony interes zapewnienia spójności i wysokich osiągów w ramach korzystania z narzyldzi online w caeyj firmie Bruker。

Realizacja umowy

奥林匹克广播服务公司ł佐治亚大学klienta

Przetwarzanie nagragn Twoich po华沙czezynz naszymi przedstawicielami ds。obswugi klienta w celu zapewnienia, wwiadczymy ususgui wysokiej jakoievi, wsparcie w szkoleniu i rozwoju zawodowym przedstawicieli Bruker i w ogólnym zakresie poprawa jakoievci obswugi klienta wzglgleddem Ciebie。

Zobowiązanie prawne。

Zgoda。

Uzasadniony interes poprawy obssutugi klienta i realizacja obowiwuzzujibcych zobowiwuzazzac praawnych i regulacyjnych

Zdrowie i bezpieczezynstwo

Przetwarzanie nagragen telewizji przemysowwej w celu zapewnienia bezpieczezynstwa na naszym terenie zgodnie z obowiwizujibcymi przeepisami。

W przypadku流行病lub pandemic zbieranie danych o Twojej obbecnowitz W obszarach podwyzszonego ryzyka lub sprawzenie Twojej温度przed wejkowciem do budynku zgodnie z obowizujzhecym prawem miiejscowym。

Zobowiązanie prawne。

Zgoda。

Uzasadniony interes zapewnienia zdrowia i bezpieczezynstwa pracownikom w naszym zakwadzie

Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą

 • jeeteli chcesz uzyskich多斯特切普,斯普罗斯托瓦克,乌阿克图阿尔尼克,lub wystazpiic o usunichicieTwoich danych osobowych, moesz to zrobiich w dowolnym terminie wypeoniajh3cFormularz wniosku osoby, której dane dotyczą
 • 波纳多·莫泽兹·维拉兹克Swój sprzeciw wobec przetwarzaniaTwoich danych osobowych, zwrócić sięprzetwarzania是什么意思我przeniesienie。W tym przypadku również mozeesz wykonack te uprawnienia kontaktuji3c się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod ponitzzym nagłówkiem“Jak się z nami skontaktowaic”。
 • Masz prawo w dowolnym momenciezrezygnowaic z otrzymywania wiadomowicci marketingowych od firmmy力量。mozesz wykonack to prawo klikajb3c zazcze oznaczone“取消订阅”lub“选择退出”w przesbanych Ci e-mailach marketingowych。zrezygnowak的词源:pocztowego lub telemarketingu) skontaktuj się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod ponitzzym nagłówkiem“Jak się z nami skontaktowaic”。
 • Podobnie jeejeli zgromadzilimmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe bez twojej zgody,Wówczas莫泽兹w dowolnym momencie wycofacswojązgodę。Wycofanie zgody nie wpyynie na zgodnowick z prawem realizowanego przez na przetwarzania przed wycofaniem tej zgody, ani na przetwarzanie twich danich osobowych na zgodnej prawem podstawie innej nitwja zgoda。
 • Masz prawo兹约茨克skargę做欧根欧伦丹尼dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych。Dodatkowych informacji w tym zakresie udzieli miejscowy urzwd ochrony danych。

Odpowiadamy na wszystkie wnioski, jakie otrzymujemy od osób fizycznych wykonujibcych swoje prawa do ochrony danych zgodnie z obowizujibibcymi przepisami ochrony danych。

owiwiadczenie na podstawie ustawy stanu california o prywatnowicci konsumentów (CCPA)

jeeteli jestezhezmieszkazyncem stanu california, obowizujucce przeepisy udzielają Ci nastcippujjccych praw zakresie Twoich danych osobowych:

 • Prawo uzyskania informacji na temat tego, jakie z Twoich danych osobowych zgromadzilikjmy, wykorzystalikjmy, udostpenpnilikjmy lub sprzedalikjmy。阿比·维拉兹克·斯科塔克托瓦克się z nami telefonicznie pod numerem +1 (888) 914-9661 i wpisak PIN 960300 lub·维拉兹克到瓦科拉兹尼w formularzu扎克拉兹亚·波德米欧图·丹尼奇。
 • 普拉沃,乌尼亚,乌尼亚,兹格罗马佐尼奇,普里兹,纳,托维奇,丹尼奇,奥索博维奇。偿wyrazićswojeżą丹尼usunię中情局莫żesz skontaktowaćsięz nami telefonicznie pod numerem + 1(888) 914 - 9661我wpisać销960300滑wyrazić,żą丹尼w formularzużą达尼亚podmiotu danych。

jezeeli wykonujesz te prawa i przekazujesz nam swoje bdanie, zweryfikujmy Twoją tozsamowicc pytajj3c Cię o adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat ummowy twojej firmy lub twoich bezpo涅维奇stosunków z firmą Bruker。做weryfikacji Twojej tozsamowici movtemy posuzych się zewnetrtrznym usługodawcą。

Wykonanie przez Ciebie tych对虾nie wpynie na cenę i jakoovic naszych towarów i usutug。

Przez okres 12 miesiagicy poprzynich datę niniejszej Informacji o ochronie prywatnowicci firma Bruker nie sprzedaya wadnych danych osobowych inie ma w planach tak uczynich w przyszowicci。

乌瓦加:jeeteli jestezhezklientem naszego klienta, w spriwie praw do ochrony prywatnowicci stanu kaliforcalifornia musisz najpierw skontaktowaic się z nim。

Aktualizacje Informacji o ochronie prywatnoecci

Niniejsza Informacja o ochronie prywatnokoci podlega okresowym aktualizacjom w odpowiedzi na zmieniajhce się wymagania对虾,techniczne lub biznesowe。jepeli uaktualnimy niniejszą Informację, podejmiemy odpowiednie kroki,由Cię o tym poinformowaic, proporcjonalnie do znaczenia zmian, które wprowadzamy。

数据ostatniej aktualizacji niniejszej Informacji "" podana jest u góry Informacji。

Jak się z nami skontaktowaic

jeeteli masz pytania lub wagitpliwowicci dotyczzhece wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod nasttpliwowicz, adresem: info@bruker.com。

力量公司
曼宁道40号
马萨诸塞州比勒里卡01821
Stany Zjednoczone Ameryki

Kontakt z Głównym Inspektorem Ochrony Danych firmy Bruker pod地址:privacy@bruker.com