罗茨瓦氏菌荧光菌

生物无棱角梭菌,巴佐布利斯卡

Mikroskopy fluorescencyjne

Oferta systemów mikroskopii fluorescencyjnej firmy Bruker zapewnia pełną gamę rozwizyzzdla badaczy z dziedziny nauk o yciu。Nasze wielofotonowe系统obrazowania zapewniają głębię obrazu, szybkokovic dziazowania i rozdzdzczokovic wymaganą w zastosowaniach obrazowania oywych organizmów w neuronauce, onkologii i immunologii。Nasze system konfokalne umożliwiają biologom analizujagicym komórki badanie ich funkcji i struktur z wykorzystaniem obrazowania zywych komórek w kulturach oraz modelowych organizmów bezkrzygowych z niedostępną wczekjniej prędkością i czasem obserwacji。Mikroskopy firmy Bruker w超级rozzdzielczoiki wyznaczają nowe standardy dzizyki ilokociowej lokalizacji pojedynczych czsteczek, która pozwala na bezpozhenrednie badanie pozycji molekularnych oraz rozmieszczenia biaek w rorodowisku komórkowym。Nasze mikroskopy arkusza tzwiattsa marki Luxendo rewolucjonizują duzugofalowe badania w biologii rozwojowej oraz studiowanie dynamicznych procesów zachodzzycych w kulturach komórkowych oraz mazyych modelach zwierzzycych。Canopy Biosciences, nasz nowy nabytek, oferuje technologie multiomiczne i cytometrię wieloparametrową, które umożliwiają odkrycie i walidację pojedynczych komórek, tkanek i komórek zawieszonych, w immunologii i proteomice celowanej, a takeze pakiet uzupeoniajzyzych usutug multiomicznych。

#微观周一(MicroscopyMonday)本周特色数据

本周主要数据如下:

双光子激活导致焦缩。SLM在红色箭头所示的位置集中了6个点。白色箭头用于比较。数据由佐治亚州奥古斯塔大学菲尔·奥赫伦博士提供。点击图片查看更多细节。