Spektrometria马斯

赋能科学-改善生活

Poznaj nowe sposoby wykorzystywania spektrometrii mas做najpilniejszych wyzwazynanalitycznych。
Spektrometria马斯

Innowacyjne rozwiwizania firmy Bruker w zakresie spektrometrii mas

Poznaj nowe sposoby wykorzystywania spektrometrii mas做najpilniejszych wyzwazynanalitycznych。Innowacyjne rozwiagizania, takie jak spektrometria ruchliwowici jonów uwiizzionych (TIMS),激光smartbeam, czy lasery skaningowe do obrazowania MALDI-MS, które zapewniają wierne odwzorowanie pikseli, a takzetechnologia eXtreme Resolution FTMS (XR) zdolna do ujawniania sygnatur subtelnej struktury izotopowej (IFS) umożliwiają realizację nieosigalnych dotwichd badazhennaukowych。Nasze rozwiwizzania spektrometrii mas umożliwiają naukowcom dokonywanie przeomowych odkryich i wykonanie pogzyzybionych analiz。

Linie product duktowe firmy Bruker obejmują nasttppujjhce technology: timsTOF, MRMS, rapifleX MALDI-TOF/TOF, UHR-QTOF, potrójny kwadrupol, HDX Solution, Toxtyper oraz TargetScreener HR。Oferowane przez nas wiodesce oprogramowanie, np。SCiLs Lab do obrazowania MS, MetaboScape i Biopharma Compass,到przykwady rozwiza但,które wykonują pracę za ludzi。

技术光谱测量法

MALDI-TOF / TOF

Zalety分析czne wspartej matrycą laserowej desorpcji/jonizacji TOF MS wykazywane są juod ponad 25 latat。Jej przewaga到przhedkotzic (czas do uzyskania wyników) oraz elastycznotzic zastosowania,一个wygodę i skutecznotzic technologii MALDI-TOF MS dodatkowo zwiększają niskie wymagania co do objichtowicci próbek oraz dueta podatnotzic zawartowicci próbek (sole, bufory)。Olbrzymi wzrost szczegółowości analiz MALDI stawarsaw się codziennością dzizyki intuicyjnemu oprogramowaniu, a utwa do realizacji automatyzacja pozwala stosowaic rozwiwizzania o wysokiej przepustowowicci。

timsTOF

Spektrometria ruchliwotzci jonów uwiizzionych (TIMS) zapewnia dodatkowy wymiar separacji, przyspieszajajic stosowanie tej techniki w różnorodnych zastosowaniach badawczych, poczwszy od omiki 4D do obrazowania MALDI。przyrzagidy TIMS TOF firmy Bruker, wspierane przez równoległą akwizycję szeregowej akumulacji (PASEF), oferują przydkotzic i czuokotzic nowej generacji na potrzeby identyfikacji i kwantyfikacji wymagajagizych związków chemicznych。

mrm

urzizdzenia serii scimaX i solariX firmy Bruker wykorzystują technologię MRMS (spektrometria mas rezonansu magnetycznego)。W porównaniu do standardowych technologii FTMS, urzzhedzenia te oferują niemającą sobie równych rozdzielczoizic eXtreme i dokdadnotzic mas。乌莫维利亚到rutynową analizę subtelnej struktury izotopowej (IFS) dla szerokiego zakresu mas, a dzikiki temu najwyższą pewnotzich identyfikacji związków chemicznych。

Oprogramowanie do MS

卡夫迪·维索基·克拉西·spektrometr马斯·维马加·欧普拉托瓦尼亚·杜泽吉莫西,兹耶基któremu莫泽尔·兹雷利佐瓦克swój potencjawarsaw。Nasze wiodwce oprogramowanie, majagice zastosowanie w obszarach takich charakterystyka biologiczna, czy obrazowanie techniką spektrometrii mas (MS), zamienia dane MS w wiedzę dzizyki zautomatyzowanym i zintegrowanym schematom roboczym, które wspierają katde zastosowanie badawcze。

Rozwiązania女士

Spektrometria mas (MS) to niezwykle zróżnicowana i stale ewoluujzheca technologia, wprowadzana w laboratoriach na caeym tzwiecie do rozwizywania niemal kavdego problem analitycznego。Nasze wysokiej jakokovci intuicyjne光谱测量mas służą wszystkim obszarom dziayakazynbadawczo rozwojowych, wyznaczajzhec nowe standardy parametrów dziazyania。

QTOF

Spektrometria mas z zastosowaniem kwadrupola czasu przelotu (Q-TOF) zrewolucjonizowaova sposób, w jaki identyfikujemy i oznaczamy ilowicci w zolovonych mieszaninach i niezznanych zwizhezkach chemicznych w takich zastosowaniach jak np。巴达尼亚生物I制药,czy toksykologia kliniczna。Nasze oprzyrzazdowanie Q-TOF i LC-QTOF o ultrawysokiej rozdzielczotich jest w awangardzie tej技术。

Potrojny kwadrupol

Ze wzglyldu na wysoką czuzokiki i specyficznotzic, spektrometria mas z potrójnym kwadrupolem (TQ MS) to wazne narzizdzie w dziedzinie testów zywnotzci, metabolizmu leków, farmakokoketyki, toksykologii kryminalistycznej, badazynad korodowiskiem i analiz biologicznych。wyjtkowa eliptyczna ciekka jonów firmy Bruker oferuje nowy poziom osiągów dla LC-TQ MS i GC-TQ MS。

聚氨酯łapki jonowe

Firma Bruker jest liderem technologii puuyapek jonowych i oferuje kompleksową gamę systemów umoitzliwiajzyzych uzyskanie potwierdzenia strukturalnego i majagicych zastosowanie w rutynowych badaniach przesiewowych w laboratoriach, w oznaczaniu ilokociowym leków i identyfikacji metabolitów, a taktzew charakterystyce modyfikacji poltranslacynej (PTM) z wykorzystaniem technologii dysocjacji z przeniesieniem elektronów (ETD)。

瓦托茨奇,维斯茨特罗诺维奇,色谱,cieczowej (LC),奥西瓦加,维勒,维茨,普,普,杰,波,波,波,波,波,波,系统,光谱,光谱,mas (MS)。Nasza firma oferuje dostowenp do szerokiej gamy wysokosprawnych rozwizhaznks do chroografii cieczowej (HPCL) dzizyki naszym niezawodnym i wszechstronnym urzitzdzeniom,一个takewysokiej klasy oprogramowaniu dziajaajajcemu niezalebnie od dostawcy urzitzdzenia。

黄栌(bastosowania spektrometrii mas

Proteomika

pezne rozpoznanie zolobonowicci proteomu moutna osignichjedynie z wykorzystaniem podejwicch ortogonalnych。Firma Bruker oferuje specjalny zestaw rozwizhaska do wyzwaska tego typu。timsTOF Pro, wspierany przez PASEF, po raz pierwszy w historii umoitzliwiwarsaw szybką i ultraczułą proteomikę typu shotgun oraz względną kwantyfikację biaek przy wysokiej przepustowowicci w duzyych badaniach kohortowych oraz badaniach próbek o maaej obfitowicci przy nieosigalnym wczekjniej poziomie niezawodnowicci。

Obrazowanie谱技术

Obszary zastosowaska obrazowania MALDI są zróżnicowane i wci耶耶pojawiają się nowe, ze wzglyldu na bezznacznikowy字符tej技术oraz zdolnowick do różnicowania związków chemicznych na podstawie masy czzhesteczkowej。Firma Bruker dostarcza system obrazowania MALDI z nowatorskimi technologiami MALDI, pozwalajaisce zrealizowaic dowolne celowane lub niecelowane badanie obrazowie。timsTOF fleX dodaje źródło obrazowania MALDI o wysokiej rozdzielczoieci przestrzennej, przeznaczone specjalnie do ustalania rozkdadu czzhesteczek i oferujhce wymiar przestrzenny w analizach OMICS。

Metabolomika

Nowatorskie schemy robocze 4D w timsTOF Pro rewolucjonizują metabolomikę kolejnej generacji dzianyki dodatkowym, wielkoskalowym i dokadnym informacjom CCS dla kazdego znanego i nieznanego zwizku chemicznego poddawanego pomiarowi。

生物制药

Przyspieszanie tempa wczesnych odkryic, uzyskiwanie pewnowicci wrazz przejkjciem kandydata na lek z fazy rozwoju do testów klinicznych, takeustalenie接收i zapewnianie niezawodnego zapewniania jakowicci i kontroli产品。Sukces na kaedym etapie zalevy od stosowania wyakociwej technologii, generowania najlepszych danych i wypracowania jak najpeesniejszych wniosków。

Żywność

Dzisiejsze zglobalizowane szaichuchy dostaw są bardzo podatne na wstrzzysy, wwiitzzku zzym bezpieczezynstwo i ochrona zwnowicci stanowią kwestię o znaczeniu trodowiskowym, publicznym i gospodarczym。Zaawansowane metody i techniki analityczne do kontroli zywnowici pomagają chronic ludzkie zdrowie,一个nawet vycie。

Analiza polimerow

Technologia MALDI-TOF oferuje wyjątkową głębię charakterystyki wielu zróżnicowanych klas polimerów。MALDI-TOF MS oferuje bezpozheredni rozkdad mas czzhesteczek w szybkich i elastycznych procesach roboczych, zawiera sita na materiazyy masowe i oferuje mozliwowicci rozwoju substance farmaceutycznych lub analyizy powierzchni wykozynczonych。

仅供研究使用。不用于临床诊断程序。